...

VOP

Všeobecné obchodní podmínky společnosti pitoresq, s.r.o.

v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jako „OZ“).

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako ,,Všeobecné obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí všech

a.     smluv o dílo,

b.     smluv o poskytování služeb a

c.     kupních smluv

ve smyslu OZ uzavřených mezi společností pitoresq, s.r.o., (dále jako „Společnost“) a jejími obchodními partnery (dále jako „Partner“, Společnost a Partner dále jako „Smluvní strany“), na základě kterých Společnost provádí dílo pro Partnery nebo prodává zboží Partnerům, a jakýchkoli dalších smluv uzavřených mezi Společnostem a jeho Partnery, které na tyto Všeobecné obchodní podmínky výslovně odkazují, nikoli však licenčních smluv ve smyslu OZ (dále jako „Smlouvy“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky se pro Smluvní strany stávají závaznými okamžikem uzavření Smlouvy.

2.     Smluvní strany výslovně sjednávají, že na veškeré vztahy plynoucí ze Smluv se použijí pouze tyto Všeobecné obchodní podmínky a užití jakýchkoli jiných obchodních podmínek je výslovně vyloučeno.

3.     Ustanovení Smluv, která jsou v rozporu s ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek, mají před zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek přednost.

4.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti uvedeném v obchodním rejstříku na vyžádání a jsou zveřejněny na webových stránkách www.pitoresq.cz/vop.

 

II. Vymezení pojmů

1.     „Dílem“ se rozumí předmět Smlouvy o dílo ve smyslu OZ. Dílo samotné může být také autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/200 Sb., autorského zákona, v platném znění, pokud ze Smlouvy není zřejmý opak.

2.     „ Službami“ se rozumí služby, které se Společnost zavázala poskytnout Partnerům, a to zejména v oblasti grafického designu.

3.     „Zbožím“ se rozumí předmět kupní smlouvy ve smyslu OZ.

4.     „Předání podkladů“ se rozumí předání poslední z věcí, dokumentů nebo informací Partnerem Společnosti, které jsou nezbytné pro zpracování Díla nebo dodání Zboží.

5.     „Návrhem“ se rozumí Dílo v podobě rozpracované nebo dokončené Dílo, které je předkládáno Partnerovi k dílčímu nebo konečnému schválení.

6.     „Předání návrhů“ se rozumí předání vyobrazení grafických Návrhů nebo předvedení těchto Návrhů pomocí zobrazení tiskem, monitorem, projektorem, nebo podobným prostředkem i bez předání výtisků nebo předání dat potřebných k zobrazení.

7.     „Dílčí schválení návrhů“ (také „Korektura“) je projev vůle Partnera, kterým souhlasí s pokračováním prací na Díle podle Návrhů Společnosti bezvýhradně nebo s výhradami.

8.     „Konečným schválením návrhů“ (také „Imprimatur“) se rozumí projev vůle Partnera, kterým souhlasí s realizací, výrobou rozmnoženin nebo předáním celého Díla v takové podobě, v jaké byly návrhy ke Konečnému schválení předloženy.

9.     „Předáním“ se rozumí předání věcí, které jsou Dílem nebo Zbožím, anebo předání kopie elektronických dat, které jsou Dílem, nebo informací, kde se Dílo nachází v případě, že jsou Dílem webové stránky, nebo vyhotovení potvrzení o provedení Služeb.

10.  „Harmonogramem“ se rozumí časový plán, který obsahuje

a.     termín Předání podkladů, termín Předání návrhů, termín provedení Korektur, termín zapracování korekturních připomínek, termín Imprimatur a termín dokončení a předání Díla v případě smlouvy o dílo;

b.     termín předání Zboží v případě kupní smlouvy

c.     termíny provedení a Předání Služeb v případě smlouvy o provedení služeb.

11.  „Skicovným“ se rozumí cena za Návrh, který při Korektuře není přijat a v zakázce se nepokračuje. Též odměna pro účastníky výběrového řízení, jejichž řešení nebylo vybráno.

12.  „Ceníkem“ se rozumí dokument Dodavatele, který určuje ceny za Dílo, Služby a Zboží, které nejsou výslovně sjednány Smlouvou, a je zveřejněný na webových stránkách www.pitoresq.cz/cenik. 

13.  „Vyšší mocí“ se rozumí jakákoli událost, kterou Společnost nemohl ovlivnit, zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, rušení pracovního pořádku, války vyhlášené i nevyhlášené nebo změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze Smlouvy vyplývajících.

 

III. Uzavření Smlouvy

1.     Smlouva je uzavřena

a.     podpisem Smlouvy oběma Smluvními stranami;

b.     akceptací objednávky Partnera ze strany Společnosti;

c.      faktickým počátkem plněním ze strany Společnosti na základě objednávky Partnera, pokud Partner před započetím plnění ze strany Společnosti objednávku písemně nebo formou e-mailu nezrušil, přičemž rozhodný je den doručení zrušení objednávky Společnosti.

2.     Objednávka může být provedena:

a.     v písemné formě podpisem obou Smluvních stran;

b.     formou e-mailu ze strany Partnera;     

c.      ústně nebo telefonicky s tím, že se má za to, že údaje uvedené v objednávce se shodují s údaji uvedenými v akceptaci ze strany Společnosti, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

3.     Akceptace návrhu Společnosti dodat Zboží, zhotovit Dílo nebo poskytnout Službu za určenou cenu učiněný reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží není nabídkou ve smyslu OZ a k uzavření Smlouvy je po jeho akceptaci ze strany Partnera nutné potvrzení ze strany Společnosti v písemné formě nebo e-mailem.

4.     Akceptace objednávky Partnera ze strany Společnosti s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky objednávky, je přijetím nabídky na uzavření Smlouvy ve smyslu OZ, pokud Partner bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, takové přijetí neodmítne.

5.     Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před uzavřením Smlouvy oběma Smluvními stranami a týkající se předmětu později uzavřené Smlouvy s výjimkou objednávky dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, nejsou pro Smluvní strany závazná.

6.     Smlouva nebo objednávka společně s její akceptací musí obsahovat nejméně:

a.     specifikaci Díla, Služeb nebo Zboží;

b.     cenu za Dílo, Služby či Zboží anebo způsob jejího určení, způsob úhrady, zálohu a termín splatnosti;

c.      termín a způsob předání Díla, Služeb nebo Zboží nebo Harmonogram,

případně odkaz na kalkulace, rozpočty nebo jiné dokumenty, které tyto údaje obsahují.

7.     Pokud Smlouva výslovně nestanoví cenu za Dílo, Služby či Zboží ani způsob jejího určení, je cena určena podle Ceníku.

8.     Pokud Smlouva výslovně nestanoví termín a způsob předání Díla, Služeb nebo Zboží, stanoví tento termín Společnost dle vlastního uvážení.

9.     Společnost je oprávněn si zajistit informace o solventnosti Partnera z veřejně dostupných zdrojů a požadovat předložení bankovních záruk nejméně ve výši Ceny, Díla, Služeb nebo Zboží.

 

IV. Předání a převzetí Díla, Služeb nebo Zboží

1.     Společnost se zavazuje zhotovit Dílo, poskytnout Služby, případně obstarat Zboží pro Partnera řádně a včas. Partner se zavazuje Dílo, Služby případně Zboží převzít v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou nebo těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplatit za něj Cenu dle Smlouvy nebo Ceníku. Partner je oprávněn předat Dílo nebo Zboží Partnerovi i před termínem sjednaným ve Smlouvě poté, co tuto skutečnost Partnerovi 3 dny předem písemně nebo e-mailem oznámí.

2.     Pokud je Partner v prodlení s termínem Předání podkladů nebo termín dílčího nebo konečného schválení Návrhů, posouvá se termín dokončení Díla, poskytnutí Služeb nebo doručení Zboží o dobu prodlení Partnera, nejméně však o pět pracovních dnů.

3.     O způsobu Předání návrhů a o způsobu provedení Imprimatur rozhodne Společnost dle vlastního uvážení a tyto údaje sdělí Partnerovi v přiměřené lhůtě po podpisu Smlouvy.

4.     O předání podkladů, Díla, Služeb nebo Zboží Smluvní strany vyhotoví písemný předávací protokol, který bude podepsaný oběma Smluvními stranami. Předávací protokol může mít formu dodacího listu nebo potvrzení o provedení Služeb. V předávacím protokolu budou uvedeny všechny vady Díla, Služeb nebo Zboží. Partner není oprávněn z důvodu vad převzetí Díla nebo Zboží odepřít, a to ani vad drobných ve smyslu ustanovení § OZ.

 

V. Zvláštní ustanovení k jednotlivým Smlouvám

A. Zvláštní ustanovení ke kupním smlouvám
A.1 ÚČEL Smlouvy

Účelem Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran souvisejících s převodem vlastnictví Zboží, jak je definováno ve Smlouvě, ze Společnosti jako prodávajícího na Partnera jako kupujícího, v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou.

 

A.2 PŘEDMĚT SMLOUVY

1.     Touto Smlouvou se Společnost zavazuje dodat Partnerovi movité věci (Zboží) specifikované ve Smlouvě a převést na něho vlastnické právo k těmto věcem a Partner se zavazuje zaplatit kupní cenu dle Smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2.     Smluvní strany podpisem Smlouvy souhlasně prohlašují, že je Zboží na základě uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určeno, zejména co do množství, druhu a kvality.

 

A.3 Práva a povinnosti Smluvních stran

1.       Partner se zavazuje uhradit náklady Společnosti na dopravu Zboží do místa dodání dle Smlouvy v plné výši.

2.       V případě, že bude příslušným správním orgánem ke Zboží dle platných právních předpisů vypočtena jakákoliv daň, poplatek, náklady související s proclením Zboží či jakékoliv další poplatky, které Společnosti vzniknou v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a zejména v souvislosti s jeho vývozem a dovozem, zavazuje se je hradit v plném rozsahu Partner, a to současně s úhradou Ceny nebo, vzniknou-li tyto později ve lhůtě 15 (patnácti) dní od jejich vyúčtování Společnostem.

 

 

B. Zvláštní ustanovení ke smlouvám o dílo
B.1  ÚČEL SMLOUVY

Účelem Smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností Smluvních stran vznikajících při plnění předmětu Smlouvy specifikovaného ve Smlouvě, který spočívá ve zhotovení Díla ve smyslu OZ.

 

B.2  Předmět smlouvy

1.       Předmětem Smlouvy je závazek Společnosti jako zhotovitele zhotovit pro Partnera jako objednatele svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí a za podmínek stanovených Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Dílo specifikované ve Smlouvě a předat jej Partnerovi a závazek Partnera Dílo převzít, užívat jej v souladu se Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplatit za jeho zhotovení Společnosti Cenu stanovenou ve Smlouvě nebo dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2.       Smluvní strany se dohodly, že Dílo:

a. bude mít vlastnosti a funkce dle Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek,

b. bude odpovídat obvyklým standardům.

3.       Cena nezahrnuje licenční poplatek ve smyslu zákona č. 201/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, pokud Smlouva nestanoví jinak.

4.       V případě, že Cena zahrnuje průběžný poplatek za užívání Díla, je Společnost oprávněn takový poplatek vyúčtovat vždy k poslednímu dni období, za který je poplatek účtován, a to ve formě faktury, která splňuje náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a je splatná ve lhůtě 14 dnů od jejího doručení Partnerovi na bankovní účet uvedený ve Smlouvě, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

 

B.3  Práva a povinnosti Smluvních stran

1.     Společnost je povinen provést Dílo samostatně, na svůj náklad, odborným způsobem, za použití vlastního vybavení, pomůcek, a to za podmínek stanovených ve Smlouvě, těchto Všeobecných obchodních podmínkách a platnými právními předpisy s tím, že si bude sám organizovat dobu a konkrétní způsob provádění Díla.

2.     Partner je povinen poskytnout Společnosti včas a řádně veškerou nezbytnou součinnost nutnou či vhodnou ke splnění povinností Společnosti dle Smlouvy. Informace a podklady bude Partner poskytovat Společnosti ústně, telefonicky, faxem nebo písemně.

3.     Společnost je povinen předané podklady a pokyny bez zbytečného odkladu po jejich předání či sdělení zkontrolovat a ověřit. V případě, že Zhotovitel zjistí nevhodnou povahu předaných podkladů či pokynů, je povinen na tuto skutečnost Partnera bez zbytečného odkladu upozornit. V případě, že Společnost za předpokladu odborné péče usoudí, že předané podklady nejsou vhodné k řádnému a včasnému provedení Díla, přeruší v nezbytném rozsahu provádění Díla a Partnera na jejich nevhodnost neprodleně písemně upozorní s tím, že navrhne způsob řešení nastalé situace.

4.     Partner není povinen Dílo sám užívat. Užíváním v souladu se Smlouvou se rozumí i poskytování sublicence.

5.     V případě, že Partner neposkytuje Společnosti řádnou součinnost, a to zejména při Předání podkladů, provádění Korektur a při předání Díla po dobu delší než 20 pracovních dní, je Společnost oprávněna práce na Díle přerušit a Partnerovi vyúčtovat dosavadní práce a současně je oprávněn vyúčtovat Partnerovi náklady spojené s uskladněním nevyzvednutého Díla. Nárok na náhradu škody a právo na odstoupení od Smlouvy tímto nejsou dotčena.

 

B.4  Předání a převzetí Díla

Partner v Předávacím protokolu uvede nedostatky a vady, se kterými mu je Dílo předáváno.

 

B.5  VÍCEPRÁCE

1.     Provádění Víceprací je možné pouze v následujících případech:

a.     Společnost provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu Smlouvy ani jejich cena ve sjednané Ceně a Zhotovitel se s Partnerem dohodl na jejich provedení (dále jako „Vyžádané vícepráce“);

b.     při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy Smluvním stranám známy, a Společnost je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na Cenu Díla (dále jako „Vynucené vícepráce“).

(Vyžádané vícepráce a Vynucené vícepráce dále společně jako „Vícepráce“).

2.     Každá Vyžádaná vícepráce musí být před vlastním provedením technicky a cenově specifikována v soupisu Vyžádaných víceprací a takový soupis musí být písemně nebo e-mailem odsouhlasen nebo odmítnut Partnerem, a to nejpozději do 5 dnů od jeho doručení.

3.     Vynucené vícepráce nemusí být schváleny Partnerem. Společnosti vzniká právo na zvýšení sjednané Ceny díla v okamžiku, kdy předloží Partnerovi soupis Vynucených víceprací, ve kterém jsou Vynucené vícepráce technicky a cenově specifikovány.

4.     V případě, že dojde ke změně Ceny díla z důvodu Víceprací, provede Společnost ocenění prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, dle Ceníku. Pokud toto nebude možné, budou ceny prací stanoveny dle obvyklých cen srovnatelných prací v daném čase a místě.

5.     Při fakturaci Víceprací bude k částce dohodnuté nebo určené v souladu se Smlouvou nebo těmito Všeobecnými obchodními podmínkami připočtena DPH určená v souladu s platnými právními předpisy.

6.     V případě provádění Víceprací se lhůta stanovená pro dokončení Díla, resp. částí Díla, sjednaná dle Harmonogramu, prodlužuje o dobu, po kterou byly Vícepráce prováděny.

 

B.6   Licenční ujednání

1.     Dílo vytvořené na základě této Smlouvy je dílem na objednávku ve smyslu § 61 zákona č. 121/2001 Sb., autorského zákona v platném znění.

2.     Partner je oprávněn Dílo užít k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy s tím, že odměna za poskytnutí tohoto oprávnění (této licence) je zahrnuta v Ceně Díla.

3.     Partner získává na základě Smlouvy výhradní licenci pro neomezené užívání Díla včetně provádění jeho změn, úprav, rozšiřování a jiných zásahů do Díla, včetně rozšiřování Díla, upgradů Díla, pořizování jeho rozmnoženin Díla a jakýchkoliv dalších změn dle volby Partnera, v neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu, a dále pro možnost jeho úprav dle volby Partnera, a to pro účely vyplývající z této Smlouvy, a úmyslu Smluvních stran při uzavírání této Smlouvy (dále jako ,,Licence“), pokud je tak ve Smlouvě stanoveno. Licenci ve stejném rozsahu Partner získává rovněž k veškerým databázím, které jsou součástí Díla (nikoliv výstupem jeho fungování) (dále jako ,,Databáze“). 

4.     Partner jakožto nabyvatel Licence dle Smlouvy není oprávněn postoupit Licenci na jakoukoliv třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

5.     Partner rovněž není oprávněn oprávnění tvořící součást Licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě jako sublicenci.

6.     Partner není povinen Licenci užít.

7.     Partner souhlasí s použitím Díla k propagaci Společnosti. Společnost je oprávněn umístit na Dílo autorskou značku tak, aby samotné Dílo nebylo narušeno.

 

C. Zvláštní ustanovení ke smlouvám o poskytování služeb

 

C.1  Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy o poskytování služeb je vzájemná úprava práv a povinností Smluvních stran vznikajících při provádění Služeb ze strany Společnosti pro Partnera specifikovaných ve Smlouvě.

 

C.2  Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek Společnosti provést pro Partnera za podmínek stanovených Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Služby specifikované ve Smlouvě a závazek Partnera zaplatit Společnosti za provedení těchto Služeb Cenu stanovenou ve Smlouvě nebo dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

C.3  Práva a povinnosti Smluvních stran

1.     Partner je povinen poskytnout Společnosti včas a řádně všechny informace a předat mu veškeré podklady a materiály nutné či vhodné ke splnění povinností dle Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek. Informace a podklady bude Partner poskytovat Společnosti ústně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo písemně s tím, že na požádání musí být výhradně použita písemná forma. Partner je povinen zajistit, aby poskytované informace a předávané podklady a materiály byly správné a úplné. Ústní a telefonické informace musí Partner vždy dodatečně nejpozději do 3 pracovních dnů potvrdit písemně.

2.     Partner je povinen poskytovat Společnosti po dobu trvání smluvního vztahu veškerou vhodnou nebo nutnou součinnost.

3.     Společnost je povinen provést Služby samostatně, na svůj náklad, za použití vlastních pracovních prostředků, dle pokynů Partnera, a to za podmínek stanovených ve Smlouvě a těchto Všeobecných obchodních podmínkách a platnými právními předpisy s tím, že si bude sám organizovat dobu a konkrétní způsob provádění Služeb. 

4.     Společnost je povinen provádět Služby v termínech stanovených ve Smlouvě s tím, že ke konci každého kalendářního měsíce Smluvní strany vyhotoví potvrzení o rozsahu a druhu poskytnutých Služeb podepsané oběma Smluvními stranami, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

5.     Společnost je oprávněn využívat za účelem plnění Smlouvy třetích osob.

6.     Společnost neodpovídá za nemožnost řádného provádění Služeb způsobené nesprávnými nebo neúplnými informacemi, pokyny, podklady či materiály poskytnutými Partnerem

 

VI. Odstoupení od smlouvy a zánik Smlouvy

1.     Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy druhou ze Smluvních stran. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

a.     Prodlení Partnera s úhradou ceny nebo zálohy na Cenu delší než 20 dní;

b.     Prodlení Partnera s poskytnutím součinnosti, zejména s dodáním potřebných podkladů k provedení Díla, poskytnutí Služeb nebo dodání Zboží, delší než 20 dní;

c.      důvodné pochybnosti Společnosti o splnění platebních povinností ze strany Partnera, zejména prodlení s úhradou předcházejících faktur vystavených ze strany Společnosti na základě jiné Smlouvy.

2.     Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě a doručeno na adresu druhé Smluvní strany uvedenou ve Smlouvě nebo v obchodním rejstříku.

3.     V případě odstoupení od Smlouvy si Smluvní strany vrátí veškerá poskytnutá plnění, a to do 10 dnů od doručení odstoupení druhé Smluvní straně.

4.     V případě odstoupení od Smlouvy vzniká Dodavateli nárok na úhradu Skicovného a ceny realizace Díla ve výši poměrné části zakázky vykonané do okamžiku Odstoupení od Smlouvy.

5.     V případě, že během Korektury není Dílo Partnerem odsouhlaseno a Smluvní strany nemají zájem na plnění dle Smlouvy dále pokračovat, Smlouva zaniká písemným projevem vůle obou Smluvních stran v plnění dále nepokračovat. V takovém případě má Společnost nárok na úhradu Skicovného.

 

VII. Reklamační řád

1.     Nebezpečí škody na Díle nebo Zboží přechází na Partnera okamžikem předání Díla nebo Zboží k přepravě nebo Partnerovi, pokud je Dílo nebo Zboží předáváno Partnerovi v sídle Společnosti.

2.     Partner je povinen zajistit nebo provést prohlídku Díla nebo Zboží neprodleně po jeho předání, nejdéle však do 5 pracovních dnů. V opačném případě je Partner oprávněn uplatnit nároky z vad, jen když prokáže, že tyto vady mělo Dílo nebo Zboží již v době jeho převzetí.

3.     Odběratel je povinen uplatňovat vady písemným oznámením obsahujícím popis vady nebo osobně, přičemž Smluvní strany o reklamaci sepíšou reklamační protokol podepsaný oběma Smluvními stranami. V případě, že je to možné s ohledem na podstatu Díla nebo Zboží, předloží Partner společně s reklamací rovněž Dílo nebo Zboží s vadami.

4.     Místem reklamace je sídlo Společnosti uvedené ve Smlouvě nebo v obchodním rejstříku.

5.     K reklamaci chyb v tisku, které byly součástí Díla v podobě schválené k tisku (Imprimatur), není možné přihlédnout. Nelze uplatňovat nároky z vad způsobené vystavení tiskovin vlhku a UV záření nebo způsobené nevhodným skladováním či manipulací. To neplatí, pokud byla odolnost proti některému z uvedených vlivů součástí specifikace Díla.

6.     Společnost dále neodpovídá za vady, které byly způsobené používáním Zboží v rozporu s účelem, ke kterému je určeno, za vady, které byly způsobeny vadným skladováním po dodání Zboží, a za vady, jejichž původ spočívá v okolnostech, které nebylo možno odvrátit.

7.     Společnost se zavazuje reklamované vady odstranit v přiměřené lhůtě s ohledem k náročnosti nutných prací a dostupnosti potřebných komponentů. V případě Kritické vady Díla dle těchto Všeobecných obchodních podmínek je Společnost povinna s jejím odstraňováním započít bez zbytečného prodlení.

 

VIII. Platební podmínky

1.     Cena bude Společnosti uhrazena na základě faktury, která splňuje náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, se splatností 14 dní nebo v hotovosti, pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak (dále jako „Faktura“).

2.     Vlastnictví k Dílu nebo Zboží přechází na Partnera až úplnou úhradou Ceny. Veškeré licence k užití autorského díla Společnosti nebo třetích autorů jsou uděleny Partnerovi dnem úplného zaplacení fakturované částky.

3.     Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání Díla nebo Zboží.

4.     Okamžikem uhrazení Ceny se rozumí připsání celé fakturované částky vč. předchozích záloh na bankovní účet Společnosti uvedený na Faktuře nebo složení Ceny v hotovosti v sídle Společnosti uvedeném ve Smlouvě nebo v obchodním rejstříku.

 

IX. Obchodní tajemství

1.     Partner bere na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené ve Smlouvě nebo v těchto Všeobecných obchodních podmínkách či spojené se Smlouvou nebo těmito Všeobecnými obchodními podmínkami či skutečnosti či informace či know-how, které se Partner od Společnosti dozví v souvislosti s plněním povinností dle Smlouvy, a které nejsou běžně dostupné, ať už jsou poskytnuty v písemné, ústní či jiné formě, se považují pokud odpovídají podmínkám uvedeným v § 540 OZ, za obchodní tajemství Společnosti a pokud těmto podmínkám neodpovídají, potom se považují ve vztahu ke Společnosti za důvěrné ve smyslu § 1740 OZ (dále jako ,,Důvěrné informace"), a to s veškerými právními důsledky s tím spojenými a plnou právní ochranou, kterou tyto údaje požívají.

2.     Důvěrné informace jsou Společnostem Partnerovi poskytnuty a mohou být Partnerem použity výhradně za účelem plnění povinností Partnera dle Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek a vzájemné obchodní spolupráce Smluvních stran v této souvislosti. K jinému účelu smí být použity jen s předchozím písemným souhlasem Společnosti.

3.     Partner je povinen:

a.     s Důvěrnými informacemi nakládat přísně důvěrně, nejvyšším možným způsobem je chránit, zdržet se jejich sdělení, zpřístupnění nebo využití pro sebe nebo pro jiný subjekt, ať již půjde o subjekt v konkurenčním postavení vůči Společnosti či jinou osobu, a to jak po dobu trvání Smlouvy, tak po jejím skončení, a zachovávat je v tajnosti, pokud k jejich uveřejnění nebude mít písemný souhlas Společnosti;

b.     Důvěrné informace používat pouze za účelem uvedeným v odstavci 2 tohoto článku této Smlouvy, případně k jinému účelu s předchozím písemným souhlasem Společnosti.

 

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1.     Společnost není odpovědná za nesplnění jakékoli povinnosti, jestliže toto nesplnění bylo způsobeno překážkou, která nezávisela na její vůli a ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní počítala v době uzavření Smlouvy, nebo že by tuto překážku nebo její důsledky odvrátil nebo překonala.

2.     Skutečnost, že některá ze Smluvních stran neusiluje o náhradu za porušení sjednané povinnosti nebo netrvá na důsledném splnění některé povinnosti, prohlášení či podmínky těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy, přesto neznamená, že následné jednání (které by jinak nesporně představovalo porušení Smlouvy) nebude mít veškerou platnost a účinek prvotního porušení. Žádné takové vyvázání z povinností nebude předpokládáno, ale bude účinné, pouze pokud bude vyjádřeno pro každý takový případ písemně, a nelze se kteroukoliv ze Smluvních stran v budoucnu dovolávat nepostižení oprávněnou Smluvní stranou obdobného dřívějšího případu.

 

XI. DORUČOVÁNÍ

Veškerá oznámení, žádosti a sdělení týkající se Smluv budou učiněny vůči druhé Smluvní straně výhradně v písemné podobě nebo e-mailem, a to na adresu uvedenou v obchodním rejstříku nebo na adresu specifikovanou ve Smlouvě.

 

XII. Rozhodné právo

1.     Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení této Smlouvy řídí právem České republiky.

2.     Smluvní strany tímto bezpodmínečně a neodvolatelně:

a.     souhlasí s výlučnou příslušností českých soudů pro všechny spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní;

b.     souhlasí s tím, že v případě, že mezi Smluvními stranami vznikne jakýkoliv spor z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zahájí takové řízení výlučně u věcně a místně příslušného českého soudu;

c.      souhlasí a zavazují se v případě zahájení řízení ve sporu souvisejícího s plněním práv a povinností dle této Smlouvy namítat před českými soudy jejich nepříslušnost.

 

XIII. Smluvní pokuty

1.     V případě prodlení Partnera s úhradou ceny uhradí Partner Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

2.     V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle těchto Všeobecných obchodních podmínek uhradí Partner Společnosti smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

3.     V případě porušení licenčních ujednání dle těchto Všeobecných obchodních podmínek uhradí partner Společnosti smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

4.     Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek se sjednává na 15 (patnáct) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

5.     Uplatněním jakékoli smluvní pokuty dle Smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek není dotčeno právo Společnosti požadovat po Partnerovi náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

6.     Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na charakter plnění dle Smlouvy a jeho hodnotu považují výše smluvních pokut dle tohoto článku těchto Všeobecných obchodních podmínek za přiměřené.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

1.     Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy. V takovém případě Smluvní strany bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

2.     Následující práva a povinnosti vycházející z těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy platí neomezeně i v případě ukončení nebo zániku smluvního vztahu, a to z jakéhokoliv důvodu:

a.     nárok na uhrazení smluvních pokut;

b.     nárok na náhradu škody;

c.      povinnost mlčenlivosti;

d.     volba rozhodného práva a příslušnosti soudů; a

e.     ustanovení o doručování.

3.     Společnost je oprávněna tyto Všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit. V případě změny těchto Všeobecných obchodních podmínek Partnera o této změně písemně informuje nejméně 1 měsíc předem a zároveň zašle Partnerovi aktualizované znění těchto Všeobecných obchodních podmínek. V případě, že Partner nemá zájem dle aktualizovaných Všeobecných obchodních podmínek ve smluvním vztahu pokračovat, oznámí tuto skutečnost Společnost nejpozději 15 dní před datem účinnosti Všeobecných obchodních podmínek ve znění změn. Smluvní vztah poté zaniká ke dni účinnosti aktualizovaných Všeobecných obchodních podmínek.

4.     Smluvní strany se zavazují, že v případě sporu, který vznikne z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se nejprve pokusí o vyřešení tohoto sporu mediačním jednáním, a teprve v případě neúspěchu mediace uplatní své sporné právo v soudním řízení.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.